دروغ

ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ.
ﺭﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﻘﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ . ﺑﻪ
ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻫﻢ
ﻟﺒﺎﺳﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮﺷﻮﻥ ﺗﻐﯿﺮﺍﺗﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺁﻭﺭﺩﻥ .
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻓﺘﻨﺪ . ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﺮﺍ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﮔﻔﺘﻦ ... ﮐﻪ ﺩﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩﯾﻢ. ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎﯼ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪ ﻭﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﻫﻞ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺭﺳﻮﻧﺪﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ ﯾﮏ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﺪ.
ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ
ﺧﻮﻧﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﻣﯿﺮﻥ . ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮐﺪﻭﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺸﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺪﻥ .
ﺍﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻣﺎﺩﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩ:

-1 ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﺩﺍﻣﺎﺩ ‏( 6 ﻧﻤﺮﻩ ‏)
-2 ﮐﺪﺍﻡ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ(14 نمره)

 


آفتاب نوشت:

هیچی دیگه هیچ وقت دروغ نگیمنیشخند

/ 74 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارمغان

راستی .. "دوستی" چقدر می ارزد ؟ قدر یک کوه طلا ؟ یا که سنگی سرِ راه ؟ چه تفاوت دارد ! کاش هر قدر که هست از تهِ دل باشد …

ارمغان

اگر میشد صدا را چید چه گلهایی! چه گلهایی! که از باغ صدای تو به هر آوازمیشد چید. اگر میشد صدا را دید... . (شفیعی کدکنی)

ارمغان

باد هم نیاید، باران هم نباشد، قاصدک ها همه محبوس باشند، گل ها همه خشک شوند؛ باز خاطرات نمی خشکد! نه باران میخواهد و نه آفتاب؛ مدام ریشه می دواند . . . شاعر: ایرج تمجیدی

ارمغان

تصویرت را در آب دیدم تو رفتی من به دنبال رودخانه راه افتادم .. .................. [قلب]

ارمغان

صب زود، وقتی که باد تو کوچه ها صداش میاد می رم و فوری در و وا می کنم داد می زنم: "آی نسیم سحری!" یه دل پاره دارم، چن می خری...؟ (عمران صلاحی)

ارمغان

تو افسانه گو ، با دل تنگ من ، از جهانی من از باده ی صبح و شام تو مستم من اینک ، کنار تو ، در انتظارم چراغ امیدی فرا راه دارم .. گر آن مژده ای همزبان قدیمی به من در رسانی به جان تو ، جان می دهم ، مژدگانی ... { فریدون مشیری }

ارمغان

ﺑﯿـــــــــﺎ ..! ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ... ﺟﺰ ﺑﻠﻪ !؟ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮ ﺟـــــــــــــــــﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺎﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ برای مـــــــن است....

پــــــــویا

روزهای سخت دوام نمی آورند اما آدمهای سخت چرا... زندگی بدون آب از گلوی ماهی پائین نمی رود.[گل]

پریسا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]عجب استاد نامردی

پرنسس

لااااااااااااایک[نیشخند]