# عاشقانه

عشق

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. خـــــدا ،بـــــرای ِ بـــــشر ..ایــــستــاده “دســـت” می زنـــــــــد!! ********************************************** عقل جاده ای ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 23 بازدید